021-22383746

جراحی پای ضربدری بهمراه توضیحات آقای دکتر در رابطه با معیار صاف شدن پا در جراحی استئوتومی زانو.

توجه:  این فیلم حاوی صحنه های جراحی ناخوشایند است.(18+)


Call Now Button