021-22383746

درمان خانم ۴۷ ساله با تورم شدید و وسیع زانو از حدود یکسال پیش و خارج کردن توده چربی از زانوی ایشان

You may also like

Call Now Button