021-22383746

جراحی مجدد تعویض مفصل زانو برای خانمی که 5 سال پیش جراحی ناموفق داشتند و با شکایت از درد زانو مراجعه کردند

You may also like

Page 1 of 5
Call Now Button