021-22383746

خانم ۱۹ ساله ای که جراحی استئوتومی ضربدری انجام دادند و بدون فیزیوتراپی حرکات‌ را به بهترین شکل انجام میدهند

دکتر مهدی شهرستانی

You may also like

Call Now Button