021-22383746

آقای دکتر شهرستانی توضیحاتی راجع به جراحی تعویض مفصل زانوی بیماری که با آرتروز پیشرفته هر دو زانو به ایشان مراجعه نموده می دهند.

 

You may also like

Call Now Button