021-22383746

توضیحات آقای دکتر شهرستانی در مورد ترمیم پارگی منیسک و پارگی منیسک و از بین رفتن شدید غضروف زانو از عوارض دیر مراجعه کردن به پزشک ارتوپد و دیر جراحی کردن زانوی پرانتزی روی مانیتور به وسیله آرتروسکوپی زانو

 

You may also like

Page 1 of 5
Call Now Button