021-22383746

 جراحی تعویض مفصل زانو توسط دکتر شهرستانی جراح و فوق تخصص زانو
بیمار خانم ۶۸ساله ای می باشد که به علت درد شدید زانو و آرتروز پیشرفته از انجام فعالیت های روزانه مانند نشستن و بالا رفتن از پله ها عاجز شده و دچار انحراف و پرانتزی شدن زانوها شده(عکس بعدی)و به دکترشهرستانی مراجعه کرده،توسط دکتر مفصل زانوی بیمار تعویض می شود.

You may also like

Call Now Button