021-22383746

وقتی صحبت از آرتروز پیشرفته می شود دقیقا از چی صحبت میکنیم؟ همانطور که در فیلم میبینید آرتروز باعث انحراف زانوی بیمار شده شده و وی را از انجام فعالیت های روزمره و راه رفتن عاجز کرده است.
با جراحی تعویض مفصل دوطرفه بیمار به زندگی بازمی گردد.

You may also like

Call Now Button