021-22383746

انیمیشن جالبی از نحوه جراحی انحراف انگشت شست پا
انحراف شست پديده شايعى در انگشتان پاست كه نود درصد مواقع در خانم ها رخ ميدهد.پوشيدن كفش نامناسب(كفش هايى با پنجه باريك و تنگ و كفش هاى پاشنه بلند) از مهمترين علل ايجاد بيماريست.اين بيمارى ممكن است ضمينه ژنتيكى نيز داشته باشد

Call Now Button